ALGEMENE VOORWAARDEN Wandel+ Lisette

Artikel 1         Definities

 1. Wandel+ Lisette gevestigd te Oosterhout kvk nr: 82226504   , wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als ondernemer.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan ondernemer zich tegen betaling van uurtarief jegens de klant trainingen voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 2           Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen en trainingen door of namens ondernemer waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken
 2. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie van deze algemene voorwaarden.
 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de zakelijke klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing
 5. Indien zich een situatie voordoet die niet wordt gedekt door deze algemene voorwaarden, zal de situatie worden bekeken vanuit de geest van deze voorwaarden.

 

Artikel 3    Aanbod

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 30 kalenderdagen.Ondernemer is enkel gebonden aan de offerte wanneer deze binnen de aanvaardingstermijn wordt geaccepteerd.
 2. Ondernemer kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Artikel 4    Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Op de offerte staat het uurtarief of het strippenkaart tarief.
 3. Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet het gehele traject wordt doorlopen. Ondernemer factureert strippenkaart vooraf en losse trainingen achteraf.
 4. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde tarieven. Ondernemer heeft het recht de vergoedingen aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.
 5. Factuur strippenkaart dient voor aanvang eerste training betaald te zijn. Losse trainingen binnen 2 dagen na training. Strippenkaart is 1 jaar geldig.
 6. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.

 

Artikel 5       Informatieverstrekking klant

 1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de training relevant is tijdig beschikbaar aan ondernemer
 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Ondernemer zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Klant vrijwaart ondernemer voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.

 

Artikel 6      Uitvoering van de overeenkomst

 1. Ondernemer voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit.Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.
 2. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg.
 3. De data van individuele trainingen zullen onderling worden overeengekomen, data van groepstrainingen worden tijdig kenbaar gemaakt.
 4. Ondernemer is gerechtigd klant door te verwijzen in geval van fysieke klachten waarbij zij niet voldoende te hulp kan schieten

 

Artikel 7       Wijziging en annulering

 1. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft ondernemer de mogelijkheid een training te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van te weinig aanmeldingen, ziekte van ondernemer of  gevaarlijk weer. Ondernemer maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant. In geval van te weinig aanmeldingen zal ondernemer alternatieven bespreken met de klant.
 2. Ondernemer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een training . In geval de locatie of data door ondernemer wordt gewijzigd, heeft klant het recht binnen 48 uur na mededeling van de wijziging te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een training op een later moment. Eventuele restitutie van het reeds betaalde bedrag door klant vindt plaats binnen14 kalenderdagen na de wijziging.
 3. Bij annulering van een wandeltraining dient dit 24 uur vooraf aangegeven te worden; dan kan in overleg een training op een ander moment worden gevolgd indien deze op een ander moment wordt aangeboden
 4. Annulering van een individuele training is tot 24 uur voor aanvang kosteloos; bij annulering binnen 24 uur wordt de training doorberekend.
 5. Het is tevens mogelijk een strippenkaart af te nemen voor de wandeltrainingen als betalingsmogelijkheid. Deze strippenkaart is 1 jaar geldig vanaf het moment van afgifte. Er wordt geen geld geretourneerd op niet-gebruikte strippen binnen deze periode.
 6. In geval van een blessure van klant, dan wel een operatie bestaat de mogelijkheid de overeenkomst tijdelijk op te schorten, mits dit tijdig wordt aangegeven.De geldigheid van de strippenkaart wordt dan verlengd met de periode van blessure.

 

Artikel 8           Overmacht

 1. In geval van overmacht is ondernemer gerechtigd een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar ondernemer redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van ondernemer jegens klant opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

 

Artikel 9           Aansprakelijkheid schade

 1. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder fysieke schade die eventueel zou zijn opgelopen tijdens een training.
 3. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. Ondernemer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de klant gedurende een fysieke training.
 5. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een traject of training.
 6. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door derden.
 7. In het geval dat ondernemer een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door ondernemer aan klant in rekening is gebracht.
 8. Klant vrijwaart ondernemer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door ondernemer geleverde diensten.

 

Artikel 10    Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.
 2. Ondernemer behoudt zich het recht voor klanten die door hun gedrag het verloop van een training belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende training of toekomstige trainingen uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende training onverlet.

 

Artikel 11          Klachten en garantie

 1. Klant is verplicht om klachten over de geleverde diensten 7 kalender dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan ondernemer.
 2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel,vervanging of schadeloosstelling

 

Artikel 12          Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin ondernemer is gevestigd.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens ondernemer en betrokken derden 12 maanden.